Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - добара - Електрична енергија (бр.17-1)

Country: Serbia
Language: RS
Number: 17382
Publication date: 10-02-2017
Source: Градска општина Палилула

Description

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - добара - Електрична енергија (бр.17-1)
10. фебруар 2017.

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 10.02.2017. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - добара - Електрична енергија (бр.17-1)


 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:


ПИТАЊЕ бр.1: "Молио бих да ми одговорите колика је планирана потрошња у вашој набавци електричне енергија."

ОДГОВОР: Јавну набавку, бр. 17-1 Наручилац је покренуо на основу потака о потрошњи  у 2016. години, која износи:
ВТ 375827 KW;
НТ 116875 KW;
ЈТ 207761 KW;
Што укупно износи 700063 KW.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.


Other tenders from Serbia за for this period

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку Канцеларијски материјал (бр.17-2) Source: Градска општина Палилула

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - услуга - Обезбеђење објеката (бр.17-37) Source: Градска општина Палилула

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - ОСИГУРАЊЕ Source: Градска општина Палилула

Измена конкурсне документације за набавку услуга, обликована по партијама - Осигурање (бр.17-48) Source: Градска општина Палилула

Обавештење о закљученом уговору - Моторно гориво Source: Градска општина Палилула