Измена конкурсне документације за набавку услуга, обликована по партијама - Осигурање (бр.17-48)

Country: Serbia
Language: RS
Number: 17386
Publication date: 10-02-2017
Source: Градска општина Палилула

Description

Измена конкурсне документације за набавку услуга, обликована по партијама - Осигурање (бр.17-48)
10. фебруар 2017.

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана 10.02.2017. године

Измена конкурсне документације за набавку услуга, обликована по партијама - Осигурање (бр.17-48)

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), врши се измена конкурсне документације и тo:

• IV  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и  Упутство како се доказује испуњеност тих услова
• Спецификација за Партију 1
• Спецификација за Партију 2
• Спецификација за Партију 3

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

ПРЕУЗМИТЕ ПДФ:
конкурсна документација


Other tenders from Serbia за for this period

Обавештење о закљученом уговору - Моторно гориво Source: Градска општина Палилула

Обавештење о закљученом уговору - Кафе кухиња - пиће Source: Градска општина Палилула

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - добара - Електрична енергија (бр.17-1) Source: Градска општина Палилула

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку Канцеларијски материјал (бр.17-2) Source: Градска општина Палилула

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - услуга - Обезбеђење објеката (бр.17-37) Source: Градска општина Палилула