Nabavka usluge transporta

Country: Serbia
Language: RS
Number: 181855
Publication date: 17-02-2017
Source: Telekom Srbija

Description

17.2.2017
Nabavka usluge transporta

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke usluga transporta za 2017. godinu u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Predrag Tomašević , predragt@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 24.2.2017. godine, do 10:00 časova.


Other tenders from Serbia за for this period

Nabavka ispravljačkog sistema i AKU baterija za zamenu na objektu Barajevo, nabavka br.72/17 Source: Telekom Srbija

Одлука о додели уговора механичарске поправке 17-44 Source: Градска општина Палилула

Supply of equipment necessary for improving conformity assessment (CA) services in the Republic of Serbia Source: TED