Nabavka letnje službene uniforme za zaposlene u direkciji za Tehniku

Country: Serbia
Language: RS
Number: 294283
Publication date: 23-02-2017
Source: Telekom Srbija

Description

13.2.2017
Nabavka letnje službene uniforme za zaposlene u direkciji za Tehniku

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke letnje službene uniforme za zaposlene u Direkciji za Tehniku za 2017. godinu, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem.

Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Svetlana Brujić, svetlanabr@telekom.rs .

Rok za podnošenje ponude je 6.3.2017. godine, do 11,00 časova.


Other tenders from Serbia за for this period

NABAVKA DOBARA Source: opština Bačka Palanka