Позив за подношење понуде - Приремна настава за полагање завршног испита

Country: Serbia
Language: RS
Number: 295399
Publication date: 22-02-2017
Source: Градска општина Палилула

Description

Позив за подношење понуде - Приремна настава за полагање завршног испита
22. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Приремна настава за полагање завршног испита
79998000 - Услуге подучавања

ПРЕУЗМИТЕ (PDF 230 KB): јавни позив и конкурсна документација


Other tenders from Serbia за for this period

Pocinkovani stubovi saobraćajnih znakova (šifra 122/2016) Source: ЈКП "Београд пут"

Sredstvo za pranje i čišćenje građevinskih objekata (šifra 126/2016) Source: ЈКП "Београд пут"

Nabavka usluge aktuarske procene dugoročnih primanja zaposlenih Source: Telekom Srbija

Poziv za nabavku ostalih ličnih zaštitnih sredstava (ličnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha, respiratornih organa i ruku) broj nabavke 104/17 Source: Telekom Srbija

Предлог ранг листе програма/пројеката удружења грађана поднетих на Првом конкурсу за суфинансирање пројеката удружења грађана у 2017. години Source: Градска општина Палилула