Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - добара - КОЛИЦА ЗА БЕБЕ (бр.17-19)

Country: Serbia
Language: RS
Number: 301094
Publication date: 24-02-2017
Source: Градска општина Палилула

Description

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - добара - КОЛИЦА ЗА БЕБЕ (бр.17-19)
23. фебруар 2017.

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 23.02.2017. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - добара - КОЛИЦА ЗА БЕБЕ (бр.17-19)


На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:


ПИТАЊЕ бр.1:
У документацији се поред осталог тражи да фирма која даје понуду поседује стандард ИСО 9001.
Да ли ми као фирма која не поседује ИСО стандард можемо приложити сертификат фирме која поседује стандард а уједно нам је добављач беби колица а чија колица прилажемо на тендеру.
Можемо доставити документ на увид и уговор о сарадњи куповине колица од те компаније која поседује сертификат, беби колица прилажемо на тендеру и предмет су Јавне набавке.
Молим Вас одговорите нам у најкраћем року како би наставили са прикупљањем документације.

ОДГОВОР:
Наручилац  је у складу са чланом 76. ЗЈН предвидео додатне услове за понуђаче у јавној набавци добара – Колица за бебе бр.17-19.
У делу пословни капацитет, поред поменутог, неопходно је да понуђач поседује сатандард  ИСО 9001 којим доказује имплементиран систем управљања (менаџмент) квалитетом у пословној организацији.
Наручилац неће прихватити тражени стандард Вашег добављача, имајући у виду да се исти односи на понућача у предметној јавној набавци, а не на дистрибутера, увозника или произвођача колица.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.


Other tenders from Serbia за for this period

Airport operation services Source: TED

NABAVKA DOBARA Source: opština Bačka Palanka

Rezervni delovi za građevinske mašine (šifra 107/2016) Source: ЈКП "Београд пут"

Rezervni delovi mašina za farbanje i demarkiranje marke "CMC" (šifra 128/2016) Source: ЈКП "Београд пут"

Јавна набавка мале вредности добра - мрежна опрема, бр.М 02/17 Source: Јавно комунално предузеће "Инфостан технологије"