ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Текуће поправке и одржавање - замена столарије, радови на хидроизолацији и керамичарски радови

Description

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови

Текуће поправке и одржавање - замена столарије, радови на хидроизолацији и керамичарски радови

ОРН: 44111900 - Керамичарске облоге
45261420 - Радови на хидроизолацији

Уговорена вредност: 4.948.283,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "економски најповољнија понуда"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена:
- Највиша - 4.948.283,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа - 4.948.283,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.01.2018. године
Датум закључења уговора: 02.02.2018. године
Основни подаци о добављачу: Група понуђача: "НОВИ ГРАД - инжењеринг" д.o.o., са седиштем у Београду, ул. Јасмина бр. 38 и "BIMBO" d.o.o., са седиштем у Београду - Сремчица, ул. Београдска бр. 229
Период важења уговора: до завршетка уговорних обавеза.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.


Other tenders from Serbia за for this period

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - услуга, обликована по партијама - Осигурање (бр.18-43) Source: Градска општина Палилула

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - АДМИНИСТРАЦИЈА, КОНТРОЛА, МАНИПУЛАЦИЈА И ОБРАДА ПОДАТАКА КОНТАКТ ЦЕНТРА ГО ПАЛИЛУЛА Source: Градска општина Палилула

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ХАУС МАЈСТОР Source: Градска општина Палилула

Nabavka i montaža duplog modularnog poda sa pratećom elektro opremom u objektu u Bul. umetnosti 16 a, I ulaz Source: Telekom Srbija

Nabavka aparata za uništavanje dokumentacije i aparata za uništavanje dokumentacije i CD/DVD Source: Telekom Srbija