Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - услуга, обликована по партијама - Осигурање (бр.18-43)

Country: Serbia
Language: RS
Number: 7545435
Publication date: 05-02-2018
Source: Градска општина Палилула

Description

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 05.02.2018. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - услуга, обликована по партијама - Осигурање (бр.18-43)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:

ПИТАЊЕ бр.1: "Молим за појашњање члана 6. Модела уговора о јавној набавци за Партију 1 и Партију 3. Наиме у поменутом члану сте навели да ће “Осигуравач издати Наричиоцу – Осигуранику полисе осигурања посебно по ризицима”.
Обзиром да је набавка по партијама, да ли сте мислил на ризике који се односе на партије у јавној набавци (имовина и запослени) или на ризике на полисама осигурања тј. да осигураник изда полисе:
-за Партију 1, осигурање имовине: Посебно за ризик пожара и неких других опасности, посебно за лом машина, посебно за ризик крађе и разбојништва, а посебно за допуснке ризике изливања воде из инсталација (напомњем да за допунске ризике ње могуће издати посебну полису).
-за Партију 3. осигурање запослених - полису за ризик смрти услед незгоде и посебно полису осигурања за инвалидитет."

ОДГОВОР: Наручилац ће прихватити број полиса за поменуте Партије, које су у складу са пословањем изабраног Осигуравача, с тим да су покривени сви ризици тражени Конкурсном документацијом.

ПИТАЊЕ бр.2: "Ставка означена као јавни ВЦ, претпостављамо да је у питању објекат. Какве је градње објекат (монтажног типа, зидани објекат, од дрвета, контејнерског типа или су у питању помичне пластичне кабине)?"

ОДГОВОР: Ставка означена као јавни ВЦ је објекат монтажног типа.

ПИТАЊЕ бр.3: "Ставка означена као површина око извора „Вишњичка бања“. Да ли је ово баш нека озидана бетонска површина, или постоје објекти? Ако постоје објекти (зграде, спортски терени и сл) молим вас за краћи опис објеката (начин градње, спратност и сл)."

ОДГОВОР: Ставка означена као површина око извора Вишњичка бања је озидана бетонска површина на којој не постоје објекти.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.


Other tenders from Serbia за for this period

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - АДМИНИСТРАЦИЈА, КОНТРОЛА, МАНИПУЛАЦИЈА И ОБРАДА ПОДАТАКА КОНТАКТ ЦЕНТРА ГО ПАЛИЛУЛА Source: Градска општина Палилула

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ХАУС МАЈСТОР Source: Градска општина Палилула

Nabavka i montaža duplog modularnog poda sa pratećom elektro opremom u objektu u Bul. umetnosti 16 a, I ulaz Source: Telekom Srbija

Nabavka aparata za uništavanje dokumentacije i aparata za uništavanje dokumentacije i CD/DVD Source: Telekom Srbija

Građevinski ručni alat (šifra M/76/2017) Source: ЈКП "Београд пут"