ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Канцеларијски материјал

Country: Serbia
Language: RS
Number: 7579654
Publication date: 06-02-2018
Source: Градска општина Палилула

Description

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Добра

Канцеларијски материјал обликован по партијама
Партија 1. Папир
Партија 2. Тонери
Партија 3. Разноврсни канацеларијски материјал

ПРЕУЗМИТЕ: јавни позив и конкурсна документација


Other tenders from Serbia за for this period

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Услуге фиксне телефоније Source: Градска општина Палилула

Nabavka usluge interventnog i redovnog održavanja elektroenergetske opreme na objektima TC na regiji Kragujevac Source: Telekom Srbija

Nabavka, isporuka i ugradnja (montaža) klima ormana u objektima Društva Source: Telekom Srbija

Nabavka klima ormana i izvođenje radova na dogradnji sistema klimatizacije na prvom spratu IT sale u ATC Železnik Source: Telekom Srbija

Nabavka nalepnica BAR COD Source: Telekom Srbija