ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Инвестиционо одржавање некатегорисаних путева на територији градске општине Палилула

Description

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови

Инвестиционо одржавање некатегорисаних путева на територији градске општине Палилула бр.17-61

45454000 - Радови на реконструкцији
45454100 - Радови на обнови

Критеријум за доделу уговора: "економски најповољнија понуда "
Број примљених понуда: 1

Уговорена вредност радова: 68.997.351,70 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.01.2018. године
Датум закључења уговора: 07.02.2018. године

Основни подаци о добављачу: Група понуђача: W.D. "CONCORD WEST" d.o.o., ул. Зрењанински пут бр. 150а, 11000 Београд и "ŠUMADIJAPUT" d.o.o., ул. Авалска бр. 167а, 11000 Београд - Рипањ

Период важења уговора: до извршења свих уговорених обавеза

Председник Комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.


Other tenders from Serbia за for this period

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Моторно гориво Source: Градска општина Палилула

Nabavka godišnje pretplate na mesečna izdanja Privredni savetnik doo: časopisa „Privredni savetnik i Registar propisa” Source: Telekom Srbija

EIB - Consulting services Source: TED

EIB - Consulting services Source: TED

EIB - Consulting services Source: TED