ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Моторно гориво

Description

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца:Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра

Моторно гориво
ОРН
09132100 Бензин
09134200 Дизел гориво

Уговорена вредност: 1.554.135,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 4
Понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша – 1.806.335,00 динара без ПДВ-а
Најнижа – 1.554,135,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.01.2018. године
Датум закључења уговора: 07.02.2018. године
Основни подаци о добављачу: "KNEZ PETROL" d.o.o. са седиштем у Земуну - Батајница, ул. Царице Јелене, бр.28,
Период важења уговора: Уговор се закључује у трајању од 12 (дванаест) месеци и важи до краја буџетске 2018.године

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић,с.р.


Other tenders from Serbia за for this period

Nabavka godišnje pretplate na mesečna izdanja Privredni savetnik doo: časopisa „Privredni savetnik i Registar propisa” Source: Telekom Srbija

EIB - Consulting services Source: TED

EIB - Consulting services Source: TED

EIB - Consulting services Source: TED

Nabavka i montaža duplog modularnog poda sa pratećom elektro opremom u objektu u Bul. umetnosti 16 a, I ulaz Source: Telekom Srbija