ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Стручна литература - Избор судске праксе

Description

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Добра

За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Стручна литература за редовне потребе запослених – Избор судске праксе
у преговарачком поступку

22200000 - Новине, ревије, периодичне публикације и часописи

Уговорена вредност: 38.627,27,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена:
- Најнижа - 38.627,27,00 динара без ПДВ-а
Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.01.2018.год
Датум закључења уговора: 07.02.2018.год
Основни подаци о добављачу: Издавачко предузеће "Глосаријум", ул. Риге од Фере бр. 12, Београд
Период важења уговора: до 31. 12. 2018. године
Остале информације: преговарачки поступак без објављивања јавног позива.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Милош Алексић


Other tenders from Serbia за for this period

JAVNA NABAVKA Source: opština Bačka Palanka