ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Стручна литература - Информатор и програм Експерт

Description

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Добра

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке
Преговарачки поступак
Стручна литература за редовне потребе запослених –Информатор и програм Експерт –
22200000 - Новине, ревије, периодичне публикације и часописи

Уговорена вредност: 185.400,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена:
- Најнижа - 185.400,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.01.2018.год
Датум закључења уговора: 07.02.2018.год
Основни подаци о добављачу: CEKOS IN“ д.o.o. Београд ул. Светогорска бр.28
Период важења уговора: до 31.12.2018. године

Остале информације: преговарачки поступак без објављивања јавног позива.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Милош Алексић


Other tenders from Serbia за for this period

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Саветник - часопис за буџетски систем Source: Градска општина Палилула

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - пакет "Билтен буџетско рачуноводство" Source: Градска општина Палилула

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ИНТЕРНЕТ - провајдерске услуге Source: Градска општина Палилула

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Услуге интернет обавештења, презентације и информисања на друштвеним мрежама Source: Градска општина Палилула

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ Source: Градска општина Палилула