ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Саветник - часопис за буџетски систем

Description

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Добра

За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Стручна литература за редовне потребе запослених Саветник - часопис за буџетски систем у преговарачком поступку

22200000 - Новине, ревије, периодичне публикације и часописи

Уговорена вредност: 54.000,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена:
- Највиша - динара без ПДВ-а
- Најнижа - 54.000 динара без ПДВ-а
Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.01.2018.
Датум закључења уговора: 07.02.2018.
Основни подаци о добављачу: Завод за унапређење пословања д.о.о., ул. Устаничка бр. 64/XIV - Београд
Период важења уговора: до 31.12. 2018. године
Остале информације: преговарачки поступак без објављивања јавног позива.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Милош Алексић


Other tenders from Serbia за for this period

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - пакет "Билтен буџетско рачуноводство" Source: Градска општина Палилула

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ИНТЕРНЕТ - провајдерске услуге Source: Градска општина Палилула

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Услуге интернет обавештења, презентације и информисања на друштвеним мрежама Source: Градска општина Палилула

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ Source: Градска општина Палилула

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - радова - Израда и постављање металне ограде око дворишта школе (бр. 1.1.2) Source: Градска општина Палилула