ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - пакет "Билтен буџетско рачуноводство"

Description

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Добра

За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Стручна литература за редовне потребе запослених – пакет "Билтен буџетско рачуноводство" у преговарачком поступку

22200000 - Новине, ревије, периодичне публикације и часописи

Уговорена вредност: 57.272,73 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена:
- најнижа-57.272,73 динара без ПДВ-а
Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.01.2018.год.
Датум закључења уговора: 07.02.2018. год.
Основни подаци о добављачу: НИП "Образовни информатор", ул. Цара Лазара бр. 5a, Београд
Период важења уговора: до 31.12.2018. год.
Остале информације: преговарачки поступак без објављивања јавног позива.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Милош Алексић


Other tenders from Serbia за for this period

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ИНТЕРНЕТ - провајдерске услуге Source: Градска општина Палилула

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Услуге интернет обавештења, презентације и информисања на друштвеним мрежама Source: Градска општина Палилула

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ Source: Градска општина Палилула

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - радова - Израда и постављање металне ограде око дворишта школе (бр. 1.1.2) Source: Градска општина Палилула

Nabavka godišnje pretplate na korišćenje usluge web portala www.boniteti i www.poslovna.rs Source: Telekom Srbija