Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - радова - Израда и постављање металне ограде око дворишта школе (бр. 1.1.2)

Country: Serbia
Language: RS
Number: 7663543
Publication date: 09-02-2018
Source: Градска општина Палилула

Description

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 09.02.2018. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - радова - Израда и постављање металне ограде око дворишта школе
(бр. 1.1.2)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:

ПИТАЊЕ бр.1: "Поштовани, Имамо питање поводом постављених услова на страни 16 конкурсне документације. Наиме, поред основног услова – Извода из регистра АПР, односно надлежног Привредног суда, траже се и
1) Извод из казнене евиденције основног суда на територији на којој се налази седиште фирме;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду;
3) Извод из казнене евиденције односно уверење из надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, а све у циљу доказивања да законски заступник понуђача као и само правно лице које као понуђач наступа нису укључени у криминалне радње набројане у документацији и да за исте нису кривично гоњени.
Још једна ставка која се тражи јесте - Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач не налази у поступку приватизације.
С обзиром да се све наведено потврђује самим изводом из регистра АПР, односно – с обзиром да АПР регистрација не би ни могла бити валидна без испуњености свих ових наведених додатних услова, питање је следеће:
Да ли је заиста неопходно доставити, поред извода из регистра АПР, све ове додатне документе?
Такође, на страни 26 конкурсне документације, налази се и Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности - Образац бр. 2 – којом понуђач, под пуном кривичном одговорношћу изјављује да није кривично гоњен ни по једној ставци наведеној у овим условима и да у потпуности испуњава услове предвиђене чланом 75. И 76. Закона у поступку јавне набавке – што је још један разлог да поставимо питање које смо поставили у претходном пасусу.
Наиме, уколико се доставља сва та документација, онда је ова изјава – Образац бр. 2 – сувишна. А уколико се већ доставља изјава и извод из регистра АПР – онда је достављање ове документације о кривичном гоњењу сувишно.
Надам се да разумете нашу дилему, и да ћемо добити разјашњење у најкраћем могућем року.
Захваљујем унапред на издвојеном времену и труду.
Срдачан поздрав, "


ПИТАЊЕ бр.2: "Постоји још једно питање које бисмо Вам поставили:
Зашто је у премеру дубина ископа И ширина 60цм, док је ширина парапета 25цмx50цм.
То су тачке 3. И 4. Из СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА.
Да ли можда имате цртеж парапета, како бисмо извукли количине бетона, арматуре И шљунка за наведене радове?"


ОДГОВОР: Дана 08.02.2018. године у 10.26 и 11.29 часова, путем маила сте нам упутили питања везана за јавну набавку радова - Израда и постављање металне ограде око дворишта школе, бр. 1.1.2 желимо да Вас обаветимо да нисте поступили у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15).


Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.


Other tenders from Serbia за for this period

Nabavka godišnje pretplate na korišćenje usluge web portala www.boniteti i www.poslovna.rs Source: Telekom Srbija

Nabavka reklamnih kesa Source: Telekom Srbija

Nabavka godišnje pretplate na mesečna izdanja „Cekos in“ d.o.o. Beograd: časopisa Informator i PDV (vezana pretplata) i Ekspert baze Source: Telekom Srbija

Usluge osiguranja od odgovornosti (šifra 2/2018) Source: ЈКП "Београд пут"

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Стручна литература - Пакет часописа Буџет Source: Градска општина Палилула