ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Остале услуге штампања

Description

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца:Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услугe

Остале услуге штампања

79800000 - Услуге штампања и сродне услуге

Уговорена вредност је 2.116.537,70 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 2
Понуђена цена:
- Највиша - 2.235.760,80 динара без ПДВ-а
- Најнижа - 2.116.537,70 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.01.2018. године
Датум закључења уговора: 07.02.2018. године
Основни подаци о добављачу: "PORTAL" d.o.o. - Лафонтенова бр. 1, 11211 Београд-Борча

Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања истог од стране овлашћених представника уговорних страна и важи до 31.12.2018. године.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић,с.р.


Other tenders from Serbia за for this period

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Излети за пензионере са територије Градске општине Палилула Source: Градска општина Палилула

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - ИНТЕРНЕТ - (бр.18-23) Source: Градска општина Палилула

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку Канцеларијски материјал (бр.18-2) Source: Градска општина Палилула

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Механичарске поправке Source: Градска општина Палилула

Nabavka fiskalnih štampača Source: Telekom Srbija