ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Излети за пензионере са територије Градске општине Палилула

Description

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Излети за пензионере са територије Градске општине Палилула бр.17-83

63516000 – Услуге организације путовања

Уговорена вредност: 3.270.000,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 2
Понуђена цена понуде:
-Највиша-6.099.070,00
-Најнижа 3.270.000,00

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: -
Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.01.2018. године
Датум закључења уговора: 08.02.2018. године
Основни подаци о добављачу: "BEOSONIC"d.o.o., ул Црвених храстова бр. 2, Београд,
Рок извршења услуге: је 60 дана од дана потписивања уговора

Председник Комисије за јавну набавку

Милош Алексић,с.р.


Other tenders from Serbia за for this period

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - ИНТЕРНЕТ - (бр.18-23) Source: Градска општина Палилула

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку Канцеларијски материјал (бр.18-2) Source: Градска општина Палилула

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Механичарске поправке Source: Градска општина Палилула

Nabavka fiskalnih štampača Source: Telekom Srbija

Nabavka 1D bar kod čitača Source: Telekom Srbija