Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - ИНТЕРНЕТ - (бр.18-23)

Country: Serbia
Language: RS
Number: 7716604
Publication date: 12-02-2018
Source: Градска општина Палилула

Description

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 12.02.2018. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - ИНТЕРНЕТ - (бр.18-23)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:

ПИТАЊЕ бр.1:Одељком 2. Садржина понуде, на страни 5. конкурсне документације утврђено је да се понуда сматра прихватљивом и потпуном уколико садржи, између осталог и Референтну листу (Образац 5) и Потврду референтног корисника (Образац 6). Са друге стране, одељком „Достављање доказа“ на страни 18 конкурсне документације наведено је да се испуњеност обавезних и додатних услова доказује достављањем потписане изјаве на Обрасцу бр. 2, а наведено произилази и из самог текста поменуте изјаве. У том смислу, молимо за појашњење, да ли су Понуђачи у обавези да достављају Референтну листу (Образац 5) и Потврду референтног корисника (Образац 6) уколико у оквиру понуде доставе потписану Изјаву на обрасцу бр. 2. Наведено питање односи се и на обавезу достављања доказа о испуњености финансијског капацитета (Извештај о бонитету и Потврда о неликвидности), као и кадровског капацитета (М Обрасци/копије радних књижица/уговори о раду).

ОДГОВОР бр. 1. :
Понуђач не мора да достави Образац бр.5 и Образац бр.6 приликом достављања понуде уколико достави потписану изјаву на Обрасцу бр.2. Наручилац је одредио у Конкурсној документацији да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. овог закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.
Приликом стручне оцене понуда Наручилац ће поступити у складу са чл. 76. чл. 77. став 4. и чл. 79. ЗЈН ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15)

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић,с.р.


Other tenders from Serbia за for this period

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку Канцеларијски материјал (бр.18-2) Source: Градска општина Палилула

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Механичарске поправке Source: Градска општина Палилула

Nabavka fiskalnih štampača Source: Telekom Srbija

Nabavka 1D bar kod čitača Source: Telekom Srbija

Materijal za održavanje objekata ( šifra 123/2017) Source: ЈКП "Београд пут"