Појашњење конкурсне документације за јавну набавку Канцеларијски материјал (бр.18-2)

Country: Serbia
Language: RS
Number: 7716605
Publication date: 12-02-2018
Source: Градска општина Палилула

Description

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 12.02.2018. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку Канцеларијски материјал (бр.18-2)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:

ПИТАЊЕ бр.1:
За Партију 2. за технички капацитет тражите важећу Потврду од стране производјаца наведених уређаја(штампача)којом гарантује да су понујена добра оригинална

ЗЈН је предвидео да у поступку ЈН треба да учествује сто већи број понуђача како би наручилац добио најнижу цену И такодје је предвидео у члану 71 да се понуда не мозе одбити уколико се понуде неки други докази који би на сустински једнак нацин доказали да су понудјени оригинални тонери

Конкретно у вашој ЈН што и пракса у задњих неколико година показује увек победјује исти понудјац који једини има потврду производјаца уредјаја јер је у исто време И кацеларија производјаца уредјаја
Васа законска обавеза јесте да омогуците вецем броју понудјаца уцесце у поступку јн И могуцност да на неки други нацин доказу да су понудили оригиналне тонере
Постоји висе нацина да се доказе да су понудјени оригинални тонери:
Достављање узорака свих тразених тонера са најповољнијим понудјацем пре потписивања уговора који би код вас остали све време трајања уговора
Достављање дописа неког од партнера Кyоцере из ЕУ у коме би он потврдио да је конкретни понудјац његов купац оригиналних тонера
ЈЦИ образац из кога се јасно мозе видети да је конкретни понуђач већ увозио И продавао оригиналне Кyоцера тонере
Потврда корисника( наруциоца из ЈН ) којом потврдјује да је конкретни понудјац испоруцивао оригиналне Кyоцера тонере

Дакле ја сам навео још неке начине како би понуђачи могли узети учесће у поступку јн ,а ви можете и неки други

Питање Да ли ће те у складу са ЗЈН омогућити да имате више понуђача у поступку тако сто ће те омогућити још неки начин доказивања да су понуђени оригинални тонери или ћете остати при свом ставу да постоји само један начин и са којим у вашој ЈН увек победјује један исти понуђач као једини понуђач

ОДГОВОР 1. : Наручилац за Партију 2. за технички капацитет тражи важећу Потврду од стране произвођача наведених уређаја (штампача), којом се гарантује да су понуђена добра оригинална, из разлога што је Наручилац купио оригиналне штампаче Кyocera тако да би коришћењем тонера других произвођача, (неоригинални тонери, пуњени тонери) Наручилац губи право на гаранцију од произвођача уређаја (штампача) што се документује дописом олашћеног сервисера са територије Републике Србије.

Приликом стручне оцене понуда Наручилац ће поступити у складу са чл.76. чл.77 и чл.79 ЗЈН ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15).

ПИТАЊЕ бр.2:
У циљу да благовремено припремимо прихватљиву понуду за предметну јавну набавку молимо Вас да нам одговорите следеће:
Конкурсном документацијом, додоатним условима за Партију 2. за технички капацитет захтевате да понуђач достави важећу потврду од стране произвођача наведених уређаја(штампача) којом гарантује да су понуђена добра оригинална.
С обзиром да су у спецификацији наведени модели уређаја Кyocera за које набављате тонере,стар модели и ван гарантног рока, за које на тржишту постоје и неоригинални тонериистог или бољег квалитета, који по капацитету могу да одштампају једнак или већи број страна.
Из тих разлога сматрамо да је тај услов постављен само да би се извршила дискриминација међу понуђачима, чиме су исти доведени у неравноправан положај. Тиме се нарушава начело кокурентности и једнакости понуђача, што је у супротности са основним постулатима ЗЈН.
Сматрамо да је потребно да се тај услов изостави , асве то у циљу повећања конкурентности међу понуђачима.
Молимо Вас да уважите нашу сугестију и извршите измену Конкурсну документацију ,у делу где су описани додатни услови за партију 2 на начин што ћете уклонити услов достављања потврде произвођача опреме, а захтевате од понуђача да понуде тонере одговарајућег квалитета.

ОДГОВОР 2.:Наручилац ће остати при условима датим у Конкурсној документацији обзиром да поседује оригиналне Кyocera штампаче .

ПИТАЊЕ бр.3:
Конкурсном документацијом , у спецификацији за Партију 2. су наведени само модели уређаја Кyocera за које набављате тонере.
Обзиром да ваша установа поседује и користи уређаје других брендова као што су Canon, HP, a набавка тонера за све уређаје треба да буде обухваћена у једном поступку,пошто се ради о набавци истоврсних добара , на који начин набављате тонере за те уређаје?

ОДГОВОР 3.:
Наручилац у свом пословању користи штампаче Кyocera, па сходно томе у делу додатних услова за Партију 2. за технички капацитет захтева оригиналне тонере произвођача уређаја.Штампаче других брендова Градска општина Палилула не поседује.

ПИТАЊЕ бр.4:
Редни број артикла 2 Регистратор ужи са кутијом и мет.шином.
Која је дебљина лепенке и да ли је регистратор обложен шагрином?

ОДГОВОР 4.:
Дебљина лепенке за кутију је 1,25 мм.
Дебљина лепенке за уложак је 1,50 мм.
Штампан индекс са унутрашње стране улошка.
Регистратор је обложен шагрином са свих страна кутије и улошка.

ПИТАЊЕ бр.5:
Редни број артикла 3 Регистратор А4 широки са кутијом и мет.шином.
Која је дебљина лепенке и да ли је регистратор обложен шагрином?

ОДГОВОР 5.:
Дебљина лепенке за кутију је 1,25 мм.
Дебљина лепенке за уложак је 1,50 мм.
Штампан индекс са унутрашње стране улошка.
Регистратор је обложен шагрином са свих страна кутије и улошка.

ПИТАЊЕ бр.6:
Редни број артикла 4 Регистратор А5 широки са кутијом и мет.шином
Која је дебљина лепенке и да ли је регистратор обложен шагрином?

ОДГОВОР 6.:
Дебљина лепенке за кутију је 1,25мм.
Дебљина лепенке за уложак је 1,50мм.
Штампан индекс са унутрашње стране улошка.
Регистратор је обложен шагрином са свих страна кутије и улошка.

ПИТАЊЕ бр.7:
Редни број артикла 25 фасцикле са механизмом-ПВЦ А4
Да ли фасцикла има ПВЦ или метални шетајући механизам?

ОДГОВОР 7.:
Фасцикла има метални шетајући механизам.

ПИТАЊЕ бр.8:
Редни број артикла 26 фасцикле са механизмом и перфорацијом А4
Да ли је фасцикла картонска или ПВЦ?

ОДГОВОР 8.:
Фасцикла је ПВЦ са металним шетајућим механизмом и перфорацијом са леве стране.

ПИТАЊЕ бр.9:
Редни број артикла 94 печатни восак меки ¼
Паковање ¼ не постоји на нашем тржишту , а све у складу са ЗЈН члан 73,тачка 1.став 4
На нашем тржишту постоји печатни восак меки 1/10

ОДГОВОР 9.:
Восак печатни тврди ¼ постоји на нашем тржишту.

ПИТАЊЕ бр.10:

Редни број артикла 95 печатни восак тврди ¼
Паковање ¼ не постоји на тржишту , молимо д аускладите ваше потрбе са понудом на тржишту а све у складу са ЗЈН члан 73, тачка 1 став 4
На нашем тржишту постоји печатни восак меки 1/15

ОДГОВОР 10.:
Восак печатни тврди 1/4 постоји на нашем тржишту.

ПИТАЊЕ бр.11:
Редни број артикла 98,99,100,101,102
Да ли наведене микронаже фолија важе за један или оба листа фолије?

ОДГОВОР 11.:
Микронаже фолија важе за оба листа фолије.

ПИТАЊЕ бр.12:
Редни број артикла 132 Рибон трака за рачунску машину Олимпија
Молим вас за ознаку рачунске машине Олимпија јер нису цене исте за све траке

ОДГОВОР 12.:
Рачунска машина је OLYMPIA CPD-512.

ПИТАЊЕ бр.13:
Редни број артикла 178,179
Наведене спирале се на тржишту продају на паковање , једно паковање наведених димензија спирала садржо 50 комада (1/50)

ОДГОВОР 13.:
Тражена количина је 50 комада спирала и за ставку 178 и 179.

ПИТАЊЕ бр.14:

Редни број артикла 182, Табла магнетна 90*120 двострана са постољем
Молимо Вас да прецизбни опишете ову ставку а посебно термин двострана или да објавите фотографију траженог артикла.

ОДГОВОР 14.:
Табла је окретна на сталку са точкићима а двострана значи да је са обе стране бела магнетна подлога која сужи за писање whiteboard маркером са једне и друге стране.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.


Other tenders from Serbia за for this period

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Механичарске поправке Source: Градска општина Палилула

Nabavka fiskalnih štampača Source: Telekom Srbija

Nabavka 1D bar kod čitača Source: Telekom Srbija

Materijal za održavanje objekata ( šifra 123/2017) Source: ЈКП "Београд пут"

Bitumensko vezivo BIT 35/50 (šifra 96/2017) Source: ЈКП "Београд пут"